e-mail
Trianval vzw
 

MISSIE

Verschaffen van zinvol en lonend werk aan werkwillige personen met een afstand tot de arbeidsmarkt die tijdelijk of definitief niet in het reguliere economische circuit terecht kunnen, waarbij personen met een lichamelijke, zintuiglijke of mentale handicap de prioritaire doelgroep vormen.

Uiteindelijk doel is de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt met het oog op hun verbeterde integratie in en participatie aan de maatschappij. De arbeid staat dus centraal.

Trianval wil daarenboven voorzien in een doelmatige begeleiding die mogelijkheden tot professionele aanpassing en bevordering nastreeft en die, in de mate van het mogelijke, doorstroming naar het gewone bedrijf helpt te realiseren.


VISIE

Willen wij onze sociale opdracht realiseren, dan zijn wij als maatwerkbedrijf (voorheen beschutte werkplaats) verplicht beroep te doen op een economische realiteit.

 • Trianval streeft ernaar om bij voorrang tewerkstelling te verlenen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit onze eigen regio:
  • TRI-anval = 3 gemeentes, nl. Wetteren – Laarne - Wichelen
 • Streven naar voortdurende verbetering van onze infrastructuur als basis voor de verdere uitbouw van onze voorziening teneinde de doelgroepwerknemer in de meest optimale en ergonomisch verantwoorde omstandigheden zijn taak te laten uitvoeren.
 • Trianval streeft er steeds naar de activiteiten aan te passen aan de mogelijkheden en beperkingen van de doelgroepwerknemer en hiervoor de nodige middelen te voorzien.
 • Door een professionele begeleiding, training en vorming van de doelgroepwerknemer, hem de mogelijkheid bieden te evolueren van zeer eenvoudige taken naar taken met een hogere moeilijkheidsgraad.
 • Trianval wil aandacht hebben voor het totaalfunctioneren van de doelgroepwerknemer, door het operationeel houden van de dienst sociaal beleid die hen zowel begeleidt in hun tewerkstelling als in de eventuele persoonlijke problematiek buiten het werk.
 • De doelgroepwerknemer moet in staat zijn een bepaald takenpakket uit te voeren binnen een professionele omgeving. Hierbij is een passende motivatie tot presteren, op basis van de individuele mogelijkheden, de voornaamste vereiste.
 • Blijvend een eigen plaats verwerven binnen het economisch circuit, ondermeer door het afleveren van kwaliteitsvolle producten, ondersteund door een gecertificeerd kwaliteitssysteem dat voldoet aan de ISO 9001 norm.
 • Voor de activiteiten waarbij niet voorverpakte voedingsmiddelen verpakt of gemanipuleerd worden, moet het kwaliteitsmanagementsysteem tegemoetkomen aan de BRC Global Standard Food.
 • Om continuïteit in ons (werk)aanbod voor de doelgroepwerknemer te verzekeren streven we naar een sluitende economische balans. Uiteraard wordt hierbij de subsidiëring van de overheid in rekening gebracht.
 • Door overleg met de doelgroepwerknemer te organiseren, de betrokkenheid van de doelgroepwerknemer stimuleren.
 • Trianval streeft ernaar naast de wettelijke bepalingen de nodige maatregelen te nemen om het algemeen welzijn van de werknemers te garanderen.
 • Trianval streeft ernaar naast de wettelijke bepalingen zijn missie te verwezenlijken met het nodige respect voor milieu en natuur:
  • verantwoord behandelen van afvalstoffen
  • duurzame mobiliteit nastreven
  • terugdringen van afval en waar mogelijk hergebruik of recycleren van materialen (Preventie),
  • afvalstoffen zoveel mogelijk sorteren (hergebruik, recyclage, nuttige aanwending),
  • vermindering van het gebruik van energie door verstandig energiemanagement ten aanzien van gebouwen en transportmiddelen,
  • stimuleren van het milieuverantwoord handelen van onze medewerkers,
  • overleg met klanten over het correct gebruik en verwijderen van in het bedrijf gebruikte materialen,
  • een verantwoord gebruik van de nodige grondstoffen en hulpmiddelen
 • Trianval bouwt een goede samenwerking uit met de verschillende stakeholders in een klimaat van overleg.
 • Bij het maken van beleidskeuzes wordt in Trianval rekening gehouden met de economische, sociale en milieu impact en in balans met de 5 dimensies Peace, People, Prosperity, Planet en Partnership.
 • Doorheen alle processen van onze werking wordt het respecteren van de mensenrechten bewaakt.
 • Als maatwerkbedrijf is onze werking doorweven van de sectoriële kwaliteitsdoelstellingen:
  • tewerkstelling in een (aan het individu) aangepaste werkomgeving realiseren, met het oog op duurzame integratie in een arbeidsproces,
  • de doelgroepmedewerkers deskundige begeleiding en ontwikkelingskansen bieden,
  • maximale kansen op werk bieden zonder verdringing van de doelgroep, en ook met economische doelstellingen,
  • ondernemen op een duurzaam en maatschappelijk verantwoorde wijze

WAARDEN

Om te komen tot een geslaagde tewerkstelling en samenwerking acht Trianval het wederzijdse respect van de volgende waarden onontbeerlijk:

 • respect voor de medemens, respect voor de voorziening
 • eerlijkheid en oprechtheid
 • luisterbereidheid
 • openheid
 • betrokkenheid
 • aanmoediging
 • behulpzaamheid
 • verantwoordelijkheid
 • samenwerken

KWALITEIT

De kwaliteit van onze werking is een continu proces. Daarom moeten wij voorzien in een voortdurende vorming van onze medewerkers en hun de mogelijkheid bieden zich te ontplooien binnen een stabiel werkkader. De vorming zal de werkvloer overstijgen en er tevens op gericht zijn competenties te ontwikkelen die de werknemers als individu binnen in onze samenleving ten goede komen. Bovendien is het niveau van de kwaliteit van de dienstverlening naar onze doelgroepwerknemers toe een belangrijke schakel in het proces van continu verbeteren en integrale kwaliteitszorg. Het is de ambitie van Trianval om zorg en beheersing van preventie en bescherming op het werk, EFQM, de kwaliteitswijzer, competentiemanagement, beheersing van het gevoerde milieubeleid, opvolgen van de wettelijke bepalingen inzake voedselveiligheid te integreren binnen het kwaliteitsmanagementsysteem teneinde een totaal kwaliteitsbeleid na te streven.