Algemene voorwaarden

ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

 

Art.1 Toepassingsgebied
Deze voorwaarden gelden voor al onze verkopen, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidende voorwaarden zouden aanvaard
hebben. Onze voorwaarden vervangen de aankoopvoorwaarden die eventueel voorkomen op de bestelbons en/of andere geschriften van onze kopers.

Art. 2 Levering
De firma’s zijn gehouden, behoudens andere overeenkomsten, de af te werken goederen door eigen middelen te leveren en te komen afhalen in de werkhuizen van de v.z.w.Trianval. Vervoer van de goederen door de zorgen van Trianval zal afzonderlijk aangerekend worden.

Art. 3 Uitvoeren van de opdrachten
Een overeenkomst komt tot stand wanneer Trianval schriftelijk een opdracht ontvangt, of de koper de ontvangen offerte voor akkoord getekend terugstuurt of via een orderbevestiging, opgemaakt door Trianval, die de overgekomen voorwaarden vermeldt.
Alle opdrachten worden aangenomen, behoudens afzonderlijk geschreven voorwaarden, zonder waarborg van leveringstermijn.

Art. 4 Verantwoordelijkheid voor het vervoer
De verkochte goederen worden verondersteld gecontroleerd en aanvaard te zijn door de koper vóór hun vertrek uit onze magazijnen,
zelfs als de verzending vrachtvrij gebeurt en/of door ons verzorgd wordt.
De verzendingen worden gedaan op verantwoordelijkheid van de klant.

Art. 5 Leveringstermijn
De overeengekomen leveringstermijnen zijn enkel informatief en verbinden ons niet. Als wij deze leveringstermijnen overschrijden, kan
dit nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige boete of schadeloosstelling.

Art. 6 Termijn voor klachten
Alle klachten met betrekking tot de verkochte goederen of diensten moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen de 8 dagen na de levering. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, is de levering als definitief aanvaard.
Alle klachten met betrekking tot de inhoud van de facturen moeten eveneens schriftelijk bij ons worden ingediend binnen de acht dagen na de factuurdatum.

Art. 7 Betaling
Onze facturen zijn betaalbaar te Wetteren, binnen de termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum en zonder korting, tenzij anders overeengekomen.
Bij het niet afhalen van de goederen behoudt de v.z.w.Trianval zich het recht voor een stockeringsvergoeding op te vorderen van 6 % van de totale maakloonwaarde te rekenen van de zesde dag na de schriftelijke bevestiging van de afwerking.
Facturen zullen eveneens aangeboden worden voor de tegenwaarde van het maakloon, voor de niet afgehaalde goederen.
De gefactureerde bedragen brengen van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, een intrest
op aan 8 % per jaar vanaf de vervaldag van de factuur.
Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag is van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de niet-betaalde bedragen verschuldigd met een minimum van 100 euro. En dit boven de voormelde intresten. Bovendien vallen de
gerechtskosten ten laste van de koper-klant.

Art. 8 Aansprakelijkheid
Trianval kan aan de koper geen schadevergoeding verschuldigd zijn voor commerciële schade, acties of schadeclaims van derden gericht tegen de klant, financiële schade, winstderving, verhoging van de kosten, verlies van klanten of verhoopte winsten. De klant vrijwaart de v.z.w.Trianval tegen alle aanspraken van derden.

Art. 9 Geschillen
Bij eventuele geschillen is alleen de handelsrechtbank van Dendermonde bevoegd.

Meer informatie?