Privacybeleid

Privacy beleidsverklaring

 

In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming dd. 25 mei 2018, zal Trianval persoonsgegevens verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending (zoals o.a. elektronische facturen), verspreiding of enige ander vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen.

Trianval vzw verbindt zich ertoe:

 • de persoonlijke levenssfeer van Europese burgers van wie persoonsgegevens worden
  verwerkt te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van
  onjuiste gegevens;
 • te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel
  waarvoor ze verzameld zijn;
 • de rechten van de betrokkenen te waarborgen.

Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens: degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met of leiding geven aan de activiteiten die in verband staan met de verwerking van de gegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken.

De persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd nodig voor de uitvoering van de doelstellingen waarvoor de gegevens werden verkregen. Tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht., zullen zij uiterlijk na 10 jaar verwijderd worden.

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren:

 • per email: privacy@trianval.be
 • schriftelijk naar volgend postadres: Biezeweg 8, 9230 Wetteren (België)

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, of indien u opmerkingen heeft omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet in regel zou zijn met de wetgeving, dan kan u hierover klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beter bekend onder de benaming Privacy Commissie. Alle informatie kan hieromtrent gevonden worden op https://www.privacycommission.be.

Meer informatie?