Kwaliteitsbeleid

Onze certificaten

Ons

Kwaliteitsbeleid

Trianval streeft naar een voortdurende verbetering van alle processen. Het kwaliteitsbeleid omarmt de volledige werking van ons maatwerkbedrijf.

Trianval heeft de opdracht te voorzien in zinvol en lonend werk. Om dat werk te vinden zijn we als maatwerkbedrijf verplicht net als elk ander bedrijf zich een plaats te zoeken in het economisch circuit en een management te voeren gericht op onze missie. Het maatwerkbedrijf Trianval werkt als “toeleveringsbedrijf”: dit betekent dat we hoofdzakelijk werken uitvoeren in opdracht van particuliere ondernemingen en geen verkoop van eigen producten nastreven.

Bij het maken van beleidskeuzes wordt in Trianval rekening gehouden met economische, sociale en milieu impact. Als maatwerkbedrijf binnen de sociale economie zijn we erop gericht onze kwaliteitsdoelstellingen te realiseren binnen het kader van de missie, visie, waarden van Trianval en te ondernemen op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze.

Het HR luik van de werking met betrekking tot de doelgroep is een kernproces in de werking van Trianval. Competentiemanagement wordt in functie van een duurzame tewerkstelling toegepast. Werk op maat voor de doelgroepwerknemer is de rode draad aangevuld met een doorgedreven sociale begeleiding die het totaalfunctioneren van de medewerker wil ondersteunen en zeker de tewerkstelling overstijgt.

Het blijft onze bedoeling verder te evolueren in een éénvormig en erkend kwaliteitsmanagementsysteem enerzijds aanvaard door onze klanten anderzijds haalbaar door en met onze doelgroep. Het KMS moet voldoen aan de geldende norm van ISO 9001 maar moet tevens een kader bieden waarin de medewerkers hun job op een kwaliteitsvolle manier kunnen uitoefenen en hun ook helpt zich te ontplooien binnen Trianval in volwaardige job. Voor de activiteiten waarbij niet voorverpakte voedingsmiddelen verpakt of gemanipuleerd worden, moet het KMS tegemoetkomen aan de geldende norm van BRC Global Standard Food. Naast het beheersen van de voedselveiligheid moet het proces dat de BRC-certificatie bewerkstelligt, bijdragen tot een verhoogd kwaliteits –en voedselveiligheidsbewustzijn en de inspanningen die geleverd en gevraagd worden voor orde en netheid valideren en bevestigen.

Trianval zal alles in het werk stellen om mogelijke bedreigingen op het vlak van doelbewuste verontreinigingen van voeding tijdens transport, opslag en productie uit te sluiten. Hiervoor zullen een beheersplan uitgevoerd worden, de nodige corrigerende en preventieve maatregelen genomen worden.
Het Food Defence team zal instaan voor een continu verbeteren en aanpassen van het beheersplan.

Trianval tracht de risico’s op Food Fraud in kaart te brengen door een beheersplan op te stellen en te onderhouden.

Passende opleiding wordt voorzien om de bewustwording van bedreigingen te verhogen en het detecteren er van mogelijk te maken.

Trianval verbindt zich ertoe te streven naar een voortdurende verbetering van het KMS. Voor alle geïdentificeerde processen geldt deze visie. Alle proceseigenaars zullen in overleg en samenwerking met hun collega’s acties uitwerken en uitvoeren in functie van de realisatie van de bepaalde doelstellingen. Betrokkenheid en engagement zijn van groot belang, de directie zal ten aanzien van doelgroep en omkadering de nodige initiatieven nemen en/of er aan meewerken. Onder meer het kwaliteitsbewustzijn te stimuleren. Het ontwikkelen, verspreiden en bekend maken van het kwaliteitsbeleid vormt hierbij de rode draad. Voor de informatieoverdracht en sensibilisering naar de werknemers zijn verschillende kanalen en middelen voorzien:

  • Invoeging van een kwaliteitsfolder in de maandelijkse info;
  • Gebruik kwaliteitslogo;
  • Slogan in de ateliers;
  • Kwaliteitskringen, gehouden op regelmatige basis;
  • Dagelijks overleg tussen werknemers en begeleiding;
  • Individuele begeleiding door de dienst sociaal beleid op de werkvloer;
  • Interne audits en controles van het productieproces.

De kwaliteit van onze werking verbeteren, is een continu proces (cfr. PDCA-circle). Daarom moeten wij voorzien in een voortdurende vorming van onze medewerkers en hun de mogelijkheid bieden zich te ontplooien binnen een stabiel werkkader. De vorming zal de werkvloer overstijgen en er tevens op gericht zijn competenties te ontwikkelen die de werknemers als individu binnen in onze samenleving ten goede komen. Het is de ambitie van Trianval om alle facetten van zijn werking te integreren binnen het KMS teneinde een totaal kwaliteitsbeleid na te streven.

Om dit kwaliteitsbeleid te concretiseren zal de directie bewerkstelligen dat de nodige kwaliteitsdoelstellingen opgesteld worden en de nodige acties worden voorzien. Tijdens de directiebeoordeling zal het beleid beoordeeld worden op geschiktheid. 

Meer informatie?